Zapraszamy do naszego Punktu Rejestracji Miętne ul. Spacerowa 44a

Świadczymy również usługi jako mobilny punkt rejestracji świadczący usługi u klienta. W Warszawie i okolicach oraz w Garwolinie dojazd do klienta gratis.

Tel. w sprawie podpisu kwalifikowanego 606824683.

 

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Transportu pragniemy ułatwić Państwu nabycie niezbędnego do dalszej działalności bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Korzystając z naszych usług zapobiegniecie Państwo konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury, które były dotychczas nieodzowne przy uzyskaniu podpisu kwalifikowanego.

Procedura uzyskania podpisu przy skorzystaniu z usług SMSOFTWARE QA:

1. Umówienie się z inspektorem w dogodnym dla państwa terminie,

2. Wizyta inspektora we wskazanym miejscu,

3. Osobista obecność osoby dla której podpis będzie generowany (obowiązkowe posiadanie przy sobie dowodu osobistego, paszportu lub karty stałego pobytu)

4. Wydanie kserokopii dokumentów firmowych (w wypadku jeśli podpis ma zawierać dane ośrodka)

Całą procedura trwa ok 10-20 min.

Art.27 Obowiązki kierownika ośrodka szkolenia kierowców

1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;

…………….

6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Od 19 stycznie 2013 (obowiązkowo)

Dz.U.2012.1019

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

(Dz. U. z dnia 14 września 2012 r.)

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

[…]

§6.

1.Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia kierowców, jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo szkołę o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

[…]

7.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 pkt 3 i 4, mogą być prowadzone w odpowiadającej im postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych. Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie potwierdza swoje wpisy bezpiecznym podpisem elektronicznym, a instruktor, wykładowca lub osoba szkolona – podpisem elektronicznym lub unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

§13.

1.Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły, który wydał kartę przeprowadzonych zajęć, w przypadku przerwania szkolenia podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji. W przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej kierownik ośrodka szkolenia przekazuje osobie szkolonej plik karty przeprowadzonych zajęć w formacie tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz dokonuje jej wydruku, podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji oraz umieszcza odręczną informację, że karta była prowadzona w postaci elektronicznej.

§20.

[…]

3.W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

7.Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba szkolona, a kopię arkusza pozostawia się w ośrodku szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie.

8.Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych.

[…]

Rozdział 6

Przepis końcowy

§34.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.5)

 

Zapraszamy do naszego Punktu Rejestracji Miętne ul. Spacerowa 44a

Świadczymy również usługi jako mobilny punkt rejestracji świadczący usługi u klienta. W Warszawie i okolicach oraz w Garwolinie dojazd do klienta gratis.

Tel. w sprawie podpisu kwalifikowanego 606824683.

Proponowane przez nas Klucze Subskrybentów (służące do realizacji podpisu elektronicznego algorytmem RSA) mają długość 2048 bitów – w odróżnieniu od krótszych i mniej bezpiecznych kluczy oferowanych przez inne firmy certyfikujące.

Początek strony